Soft Commisioning

Vejen til hårde energibesparelser går gennem samarbejde på tværs af kompetencer. Teknisk og teoretisk kan vi levere markante energibesparelser i byggeriet, men i praksis fejler vi. Det gør vi fordi vores bygninger bruges af rigtige, levende mennesker. Måden vi bruger bygninger på er afgørende for energiforbruget. Vi kan derfor ikke tillade os at nedprioritere samspillet mellem teknik og en energieffektiv adfærd, og det kræver et opprioriteret fokus på ibrugtagning, med inddragelse af andre kompetencer.

Af Natalie Mossin og Simone Kongsbak, Smith Innovation

Bygningsmassen er ansvarlig for en stor del af det samlede energiforbrug, og energieffektive bygninger er helt afgørende for at nå de danske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Heldigvis er udviklingen af energieffektive teknologier, som kan anvendes i både nybyggeri og eksisterende byggeri kommet rigtig langt. Det er i dag muligt at renovere helt op til de bedste energiklasser. Men i praksis overstiger energiforbruget det beregnede, og det er brugeradfærden der udgør forskellen.

Professor på SBi, Kirsten Gram-Hanssen, har dokumenteret forskellen mellem teoretisk og faktisk energiforbrug set i forhold til bygningens energiklasse. Her viser det sig, at når bygninger kommer op på et A, B eller C-energimærke, så overstiger det faktiske forbrug det teoretiske. Brugen af ”de bedste bygninger” indfrier kort sagt ikke det potentiale, vi finder på papiret og beregner energimærket efter. Interessen samler sig dermed om adfærden i energieffektive bygninger.

brugeradfaerd_soft_commissioning

Adfærden er en vigtig del af energiforbruget, men svær at nå. Foto: _connect

Det oplagte sted at sætte ind, er i forbindelse med ibrugtagningen. Her etableres brugernes adfærd og samspillet mellem brug og teknologi kan afdækkes og iagttages. Fungerer bygningen for brugerne? Fungerer de tekniske aspekter efter hensigten? Og er der synergi i samspillet mellem anvendelse og udformning? Der er blevet arbejdet meget med den værdiskabelse, der kan ligge ved at aktivere tværfaglig viden tidligt i et byggeprojekt. Nu er tiden moden til også at prioritere den værdiskabelse, der kan ske ved at sikre solid brugerinddragelse og godt samarbejde ved overgangen mellem byggeprojekt og ibrugtagning.

Når snoren til byggeprojektet bliver klippet, overgår bygningen til drift. Med en commissioning proces er det muligt at sikre sig, at byggeprojektet ikke blot bliver færdigt, men at det ved overlevering står klar som en teknisk operationel bygning, der ikke kræver omkostningsfulde efterjusteringer og tilpasninger. Commissioning er et vigtigt redskab til at sikre, at det færdige byggeri fungerer som aftalt. Og med lanceringen af DS 3090 i 2014 er der også kommet en standard for, hvordan commissioning på det tekniske område skal dokumenteres.

Men commissioning som vi kender det, tager ikke højde for hvad der sker, når bygninger møder mennesker. Her er den optimale indregulering af anlæggene ikke nok til at sikre, at vi opnår det forventede – hvad enten det gælder de hårde energibesparelser eller den generelle anvendelighed. Derfor er der behov for at introducere et nyt tankesæt for commissioning processen; vi kalder det Soft Commissioning.

Soft Commissioning er en proces, hvor den tekniske operationalitet kobles til brugskultur. Hvor brugerne af bygningen bliver aktivt inddraget i en fokuseret tilpasningsproces i forbindelse med overdragelse af bygningen. Hvor den faktiske anvendelse og konkrete brug af bygningen tages alvorligt og matches af den tekniske og bygningsfysiske finjustering. Udfordringen for en Soft Commisioning proces er, at den kræver forståelse af at ibrugtagning ikke sker på én gang, men er en proces. Det er endda en proces, der kan forventes at strække sig over lang tid, og som kræver at der afsættes ressourcer. Det forudsætter nytænkning i den måde vi finansielt opdeler i byggeomkostninger og driftsomkostninger, og en nuancering af at driftsomkostningerne vil variere over forskellige perioder af en bygnings liv.

Bygningers funktionalitet opstår i samspillet med de mennesker der bruger dem. En bygnings potentiale, herunder energibesparelsespotentialet, kan kun realiseres hvis man kan navigere i samspillet i mellem de tekniske specifikationer og brugskultur. En Soft Commisioning proces vil kræve at der investeres i den, og forudsætter et nyt syn på overgangen fra byggeproces til brug. Til gengæld vil en Soft Commissioning proces kunne bidrage til at indfri energibesparelsespotentialet i byggeriet – og som afledt sidegevinst skabe bedre samspil mellem bygningen og de brugere der rykker ind, når byggeriets leveranceteam rykker ud.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar