EU-støttet forskningsprojekt skal optimere anvendelsen af BIM til renoveringsprojekter

Forskningsprojektet ENCORE er et EU-finansieret projekt, der vil udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for BIM-baserede energi-renoveringer.

Af Nis Boile Christensen, ansvarlig for digitalisering og FM hos BIM Equity

.
Globalt set står vi over for store klimamæssige udfordringer, der skal håndteres. En af de konkrete målsætninger ved klimaindsatsen er at nedbringe den globale CO2 udledning, og her er byggeriet et oplagt sted at sætte ind, da hele 40% af EU’s samlede CO2 udledning kommer fra vores bygninger. På EU-niveau udgør mere end 30 år gamle bygninger 90% af den eksisterende bygningsmasse, og da renoverede bygninger i sagens natur bruger mindre energi end ikke-renoverede bygninger, er der store miljøpoint at hente gennem renovering. Og så indregner man ikke det ekstra CO2 udslip, der opstår som følge af produktionen af byggematerialer til nybyggeri. Men med de metoder og den hastighed, der renoveres med i dag, vil det tage over 50 år at renovere Europas eksisterende bygningsmasse.

ENCORE optimerer anvendelsen af BIM til renovering
Det skal det EU-finansierede ENCORE-projekt ændre på. ENCORE står for ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context, og projektet gennemføres af et konsortium af 11 europæiske private virksomheder, offentlige organisationer og universiteter fra 8 europæiske lande. EU støtter projektet med 41,7 millioner kroner, og målet er at udvikle en ny metode til at optimere dataindsamling omkring forskellige aspekter af bygningers energiforbrug, miljø- og klimaskærmmæssige sammensætning. Der skal indsamles data på aspekter som blandt andet det lokale vejrmiljø, bygningernes materialesammensætning, u-værdier og geometri samt deres aktuelle energiforbrug. Disse informationer skal sammenstilles og anvendes til at udvikle BIM-modeller, der simulerer bygningens fremtidige energiforbrug ved forskellige renoveringstiltag.

Turbo på europæiske renoveringsprojekter
Der er et kæmpe økonomisk, socialt og ikke mindst klimamæssigt potentiale i at renovere den eksisterende bygningsmasse, ligesom det er oplagt at anvende BIM til at sætte turbo på de mange renoveringsprojekter, der skal gennemføres i de kommende år. Med ENCORE håber vi sammen med en række universiteter, private virksomheder og interesseorganisation at udvikle et redskab, der for alvor gør BIM til en integreret del af renoveringsprojekter i hele Europa.

FAKTA
ENCORE — ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context — er et treårigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle en ny metode til at indsamle data på eksisterende bygninger.  Encore-projektets deltagere er BIM Equity, ATB: Institut für angewandte Systemtechnik, Università delle Marche, University of Zagreb, University of la Laguna, ISTI-CNR, ETH Zürich, Junta de Extremadura, Laurentia, SPA, SmartGateways og RTD Talos. ENCORE har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tildelingsaftale No 820434. ENCORE er indledt primo 2019 og forventes afsluttet februar 2022.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar