Lite Blog

Tags

Velkommen til den nye blog om renovering. Her vil byggebranchen diskutere renovering og sammen sætte det på dagsordenen. Der vil både være faste bloggere og gæster – har du lyst til at blogge, hører vi gerne fra dig. Læs mere

Samfundet taber milliarder, hvis energirenoveringen ikke fordobles

Ny analyse viser, at vi som samfund taber milliarder, hvis vi ikke mindst fordobler indsatsen med at realisere varmebesparelser i vores eksisterende bygninger. Dette er en ny og vigtig erkendelse forud for forhandlingerne om en kommende politisk energiaftale for årene 2020-2030.

Af Renovering på Dagsordenen

Det betaler sig at optimere bygningsmassens klimaskærm for varmebesparelser. Foto: Bygherreforeningen

Sidste efterår udgav Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) en analyse af potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Udgangspunktet for analysen var, at de nødvendige tiltag for at indfri potentialet skal være privatøkonomisk rentable, for at de bliver gennemført. En af konklusionerne i analysen var, at der er nogenlunde balance mellem bygningsreglementets krav ved større renoveringer og rentabiliteten i at opfylde kravene. Så langt så godt.

SBi’s analyse indgår som en del af de basisforudsætninger, som danner grundlag for regeringens kommende udspil til energiaftale. Her bliver det særligt interessant at se, hvilken rolle energieffektivisering kommer til at spille. Tidligere har både Klimarådet og Energikommissionen fremlagt analyser af, at energieffektivisering af bygninger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af vores fremtidige energisystem, mens andre har argumenteret for, at energieffektivisering af bygningers varmeforbrug i det store hele ikke er værd at bekymre sig om, når varmeforsyningen bliver stadig grønnere.

31% reduktion er samfundsøkonomisk optimal
Partnerskabet Renovering på Dagsordenen har undervejs i debatten om fremtidens energisystem argumenteret for, at dette bør ”stå på tre ben” – udbygning af VE med tilhørende infrastruktur, øget elektrificering og øget energieffektivisering, nøjagtig som Energikommissionen anviser. Dette ud fra en afvejning af, hvad der vil være samfundsøkonomisk mest omkostningseffektivt.

Vores fokus og interesse har særligt drejet sig om bygningsmassen, og her slår en helt ny analyse fra EA Energianalyse nu fast, at det samfundsøkonomisk vil være mest optimalt at reducere varmeforbruget i den eksisterende bygningsmasse med hele 31% frem mod 2050 – når man sammenligner direkte med omkostningerne ved at skulle udbygge produktions- og forsyningsleddet til at producere den nødvendige varme.

Indsatsen skal mere end fordobles
For at opnå det samfundsøkonomiske optimum på 31% skal der opnås en gennemsnitlig, årlig besparelse på varmeforbruget på 1 procentpoint. Energistatistikken viser imidlertid, at besparelserne i det faktiske varmeforbrug i den eksisterende bygningsmasse (boliger) gennem de seneste 10 år er faldet til 0,25% årligt og de seneste år helt er stagneret. Selv når man tager højde for, at mange boligejere ”veksler” forbedret bygningsperformance med øget komfort (den såkaldte ”rebound-effekt”) betyder det stadig, at vi skal mere end fordoble reduktionen af varmeforbruget i bygningsmassen hvert år frem til 2050, hvis ikke vi som samfund vil gå glip af milliarder, som vi kunne have sparet i omstillingsomkostninger.

Energirenovering betaler sig
Hvis bygningsejerne ikke foretager de optimale investeringer og dermed optimerer bygningsmassen energimæssigt frem mod 2050, har EA Energianalyse opgjort, at vi som samfund vil tabe 23 mia. kr. (omregnet til nutidsværdi). I 2030 vil tabet udgøre ca. 1 mia. kr. årligt, stigende til 3,2 mia. kr. årligt i 2050. Tager man imidlertid højde for, at en række varmebesparelsestiltag ”kommer af sig selv” og medregner rebound-effekt
vil det samlede nettobesparelsespotentiale vil udgøre 1,6 mia. kr./ år i 2050 med en samlet nutidsværdi i 2020 på 12 mia. kr.

Den klare konklusion man må drage af den nye analyse fra EA Energianalyse er altså, at det samfundsøkonomisk i allerhøjeste grad betaler sig at energieffektivisere vores eksisterende bygningsmasse, og at vi skal accelerere indsatsen – ja, nærmest kickstarte den – med mindre vi som samfund skal gå glip af milliardbeløb.

Interesserede kan finde dokumentationen for pointerne i dette indlæg i disse rapporter:

Statens Byggeforskningsinstitut: Varmebesparelser i eksisterende bygninger, December 2017

EA Energianalyse Marts 2017


Projekteringsledelse i øget fokus – er vi parate?

Det er snart mange år siden ”byggeriets grundlov” (AB92 og ABR89) har været til ”byggesyn”, men nu sker der noget. Således har AB-udvalget under Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen sendt en ny AB18 og ABR18 i høring med høringsfrist den 12. marts 2018, som altså lige er overskredet. Nu må vi se, hvad høringen medfører at ændringer. ABT18 kommer i øvrigt senere på året.

Af Hans Blinkilde, sektionsdirektør i Forretningskoncepter og -udvikling, NCC

..

De nye Almindelige Betingelser blev præsenteret på en netop afholdt høringskonference, hvor jeg selv havde fornøjelsen af at holde et indlæg om entreprenørens syn herpå. Mange nye bestemmelser er kommet til i de nye AB’er og mange ”gamle” bestemmelser har fået flere ord med på vejen. Således er fx AB18 udvidet med ekstra 23 sider og 22 paragraffer.

Det meste virker fornuftigt, og man må næsten undre sig over, at det har været muligt at bygge uden flere af disse nye bestemmelser. Når det er sagt, så fremhævede jeg af samme årsag netop implementering af ny AB i hverdagen, som en stor udfordring og en vigtig opgave, som ikke må underkendes. Ellers vil de næste år blive præget af usikkerhed og konflikt.

Noget af det jeg i øvrigt tog med hjem fra konferencen, var den markant styrkede rolle som projekteringslederen, byggeriets nye supermand, er tiltænkt. Og det er der mange gode grunde til. Projekteringslederen er den nøgleperson, som skal favne, forstå og lede stadigt mere komplekse projekter mht. tid, kvalitet og økonomi. En helt særlig udfordring ved renoveringsprojekter, hvor der ofte kommer overraskelser sent i processen, som der hurtigt skal korrigeres. Og trods BIM og VDC og tidlig inddragelse af de udførende kommer resultaterne ikke af sig selv. Han/hun skal evne at få mange mennesker til at samarbejde og præstere selv under vanskelige arbejdsforhold og indenfor begrænsede økonomiske rammer.

Projekteringslederen har med andre ord en helt central position i forhold til projektets succes eller mangel på samme. Personer med så stærke ledelsesmæssige og faglige kompetencer ”hænger ikke på træerne”. Det gør de ikke i dag og det gør de med ny AB slet ikke i fremtiden.

I NCC har vi for flere år siden skabt karriereveje for dygtige projekteringsledere. Hos os kan du blive projekteringsleder, projekteringschef, senior projekteringschef og projekteringsdirektør. Det har hjulpet os til at fastholde og udvikle denne faglighed, så vi kan løfte selv de største og mest komplekse projekter i markedet. Men det er ikke nok. Vi og den øvrige branche skal videre. Så, hvad gør vi hver især ude i virksomhederne og hvad gøres generelt i branchen, hos byggeriets organisationer og uddannelsesinstitutioner?

Ideer og debat efterlyses.


Renovering med resonans

Når vi, som arkitekter, renoverer, kan vi vælge at gengive det eksisterende eller at forlænge den oprindelige tanke bag bygningsarkitektur i en nutidig udgave. De fysiske rammer, vi skaber, skal indpasses i en større bymæssig kontekst og vores opgave er at forene udefrakommende påvirkninger i vores projekter for at skabe sammenhængende oplevelser.

Af Michael Christensen, kreativ direktør og stiftende partner Christensen & Co Arkitekter

Hafnia Hallen

Vores løsninger bør udspringe af de specifikke potentialer, og æstetikken skal sømfrit integrere rumligheder, der bidrager til et sundt og et godt oplevet indeklima, hvor bygningens funktionalitet er optimeret i forhold til brugernes behov, og hvor arkitekturen løfter de eksisterende rammer ind i en nutidig kontekst. Vi arbejder derfor analytisk med at identificere ånden i en bygning og finde løsninger, der optimerer og gentænker det konkrete bygningsværk.

Ansvarlig arkitektur er en helhed der er større end de enkelte dele
Vi tror på, at arkitekturen har potentiale til at løfte nogle af samfundets helt store udfordringer, blandt andet fordi vi med arkitekturen kan skabe de bedste forudsætninger for møder mellem mennesker. En renovering skal som al anden arkitektur være ansvarlig. For at vi når derhen, skal vi udfordre os selv, brugerne og bygherren og prøve nye løsninger af. Samtidig er det vigtigt, at der ikke opstår en modsætning mellem æstetik og ansvarlighed, da vores projekter kun er en succes, hvis samfundsmæssige, teknologiske og bæredygtige aspekter er fuldt integreret i det arkitektoniske koncept.

Når et renoveringsprojekt virkelig lykkes, er det fordi, det på én gang overrasker med sine innovative løsninger og samtidig udnytter styrkerne i det eksisterende – særligt i forhold til at skabe bedre forudsætninger for at mennesker kan mødes. Senest har et sådan projekt for os været renoveringen af Club Danmark hallen i Valby, der i dag, under navnet Hafnia Hallen står som et epicenter for sportsaktiviteter i Københavns Kommune.

Hafnia Hallen

Fra hangar-ruin til indbydende multihal
Juleaften 2010 kollapsede en del af Club Danmark Hallen i Valby under en massiv mængde sne. Den hangarlignende hal fra 1998, blev båret af ni gigantiske limtræsbuer, der målte 80 gange 177 meter. Hallen havde en halvkugleformet apsis i hver ende, og den var totalt lukket mod omgivelserne. Det var den ene af de to ender, der kollapsede. Vores til gang til idrætsbyggerier er at fokusere på at fremme læring og kompetenceudvikling gennem sunde fysiske omgivelser.  I vores renovering af hallen valgte vi derudover at fokusere på tre grundlæggende forudsætninger for projektet:

  • Bjælkerne og den karakteristiske rumlighed (den arkitektoniske DNA)
  • Bæredygtigheden (ambitionen om at skabe langtidsholdbar arkitektur med høj æstetisk værdi)
  • Brugerne (behovet for funktionalitet i samtiden)

Bæredygtigheden blev arkitektonisk brændstof
Ved at genanvende mest muligt af den eksisterende hal fx bjælkerne i det store tag, i stedet for at rive ned og bygge nyt, tog vi første skridt mod et bæredygtigt projekt, hvor varmetab bliver til varmegevinst når opvarmede områder i klubhuset, afgiver varme til semiopvarmede områder, som igen afgiver varme, til uopvarmede dele af hallen.

Rigelige mængder af dagslys er noget af det vigtigste for os som mennesker, hvor tidligere idrætsfaciliteter tidligere var lukkede kasser med et minimum af dagslys, er Hafnia Hallen nu domineret af masser af dagslys – ikke bare store mængder ligegyldigt lys – men lys med kraft og karakter og med variation. Lys som skaber forskellige situationer rundt omkring i bygningen, og understøtter og beriger den overordnede identitet. Det sikrer et velfungerende og sundt indeklima og et oplevet indeklima med fokus på velvære og komfort for brugerne.

Hallen har en række ny brugere, fordi den nu er organiseret som et hal-i-hal-koncept, der sætter nye standarder for moderne multifunktionelle idrætshaller, der kan rumme mange forskellige idrætsgrene og brugere – modsat Club Danmarks Hallens tidligere monofunktionalitet.

Fortid og fremtid forenet
Bygningens nye arkitektur har bygget bro mellem fortid og fremtid med funktionelle løsninger, hvor de arkitektoniske løsninger har skabt et helt nyt rum for, at mennesker kan mødes på tværs af alder, sportsgren, niveau og køn. Ved at udfordre den oprindelige brug af hallen har vi tilført merværdi for brugerne, hvor renoveringen netop har skabt et sportsunivers, hvor enkeltdelene løftes til en større helhed.

Når vi arbejder med renoveringer har vi fokus på hvordan vi bedst styrker den sociale bæredygtighed, og vi mener, at vi som arkitekter bør bevæge os væk fra tjeklister og certificering, og i stedet lader udfordre projekternes ved et løft af deres æstetiske potentiale. Med dette fokus kommer bæredygtighed ikke til at handle om objektive parametre, men om oplevet arkitektur, der i kraft af sine kvaliteter får en lang levetid – og særligt for renoveringer en forlænget levetid.


Når vi bygger fremtidens folkeskole skal vi turde mærke efter!

En af de mest omfattende renoveringsopgaver i de kommende år bliver utvivlsomt renoveringen af den danske folkeskole. Sidste år udkom Realdania med en rapport, som dokumenterede massive problemer med indeklimaet på mere end 90 procent(!) af folkeskolerne. Det er et problem i en folkeskole, hvor skoledagene kun er blevet længere de senere år. Men det er ikke det eneste…

Af Karl-Martin Buch Frederiksen, underviser på KADK Kunstakademiets Arkitektskole og partner i KANT arkitekter.

Kunstner: Husk mit navn

Cirka 80 procent af de danske folkeskoler er mere end 40 år gamle, og de fysiske rammer lever i mange tilfælde slet ikke op til nutidens pædagogiske idealer. Enkelte kommuner med København i spidsen er i fuld gang med at renovere, bygge nyt og i det hele taget give folkeskolen et tiltrængt løft. Men for de fleste kommuners vedkommende er der endnu lang vej igen. De kæmper med nedslidte og utidssvarende bygninger, som hverken matcher nye læringsmetoder eller pædagogiske idealer og ambitioner.

Der berettes om dårligt indeklima, elendig akustik og for mange elever i klasselokalerne. Og mens debatten ruller overser vi alt for ofte, at det ikke kun er, når det gælder indeklima og CO2-koncentrationer, at de gamle folkeskoler er udfordret. Langt fra endda. Mange er som bekendt bygget ud fra en stram, rationel logik: Gangarealer, klasselokaler og skolegård. De er skabt på et tidspunkt, hvor enheden altid var klassen, hvor undervisningen ikke var differentieret og nok bedst kunne karakteriseres som envejskommunikation.

Foto: Adam Mørk

Væk med målebånd og tommestok
I dag er skoledagen længere, undervisningen mindre stereotyp og mere tværfaglig. Behovet for at arbejde projektorienteret og i mindre grupper er alment anerkendt. Der er med andre ord sket et paradigmeskift i undervisningen. Derfor er det også på tide at anerkende, at de omgivelser vores børn befinder sig i, påvirker deres tankegang, deres humør, engagement – ja, endda deres syn på verden.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der en sammenhæng mellem ’den tænkte verden’ og ’den sansede verden’. Mellem ’sind’ og ’rum’. Hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, er dette selve kernen i arkitekturens berettigelse. At rummet og det at være tilstede i rummet er i stand til at stimulere vores sanser, at inspirere os – men beklageligvis jo også det modsatte.

Derfor er det heller ikke nok, at fremtidens folkeskole kan måles; den skal kunne mærkes! Vi i branchen har et ansvar for at skabe inspirerende læringsrum, der både tilbyder en tryg ramme og en følelse af at være en del af et fællesskab. For børnene gælder det nemlig, at de trives og inspireres, når omgivelserne tillader det. Præcis som os andre.

Fjern hegnet
En moderne folkeskolen skal have plads til både fordybelse, aktivitet og udfoldelse. Den skal være i stand til at bygge bro mellem verdener – mellem en digital og en analog verden, mellem de helt nære sociale relationer og den verden som omgiver os. Derfor er der for mig at se også et helt indlysende behov for, at folkeskolen forholder sig til sine omgivelser og bliver et naturligt centrum i lokalområdet. Hos KANT arkitekter arbejder vi ud fra en grundtanke om, at skolen er en del af vores samfund og ikke skal lukke sig om sig selv, sådan som man alt for ofte oplever, når man kommer rundt i landet. Den skal da invitere indenfor!

Det er jo netop på kanten mellem skole og by, at vi kan bringe lokalmiljøet i svingninger. Det er her, vi skaber ejerskab til skolen som lokalt forankringspunkt. Og når det tiltrængte løft af folkeskolen (forhåbentlig) snart sættes i værk ude i kommunerne, skal vi gøre os umage med at finde og dyrke relationen mellem skole og lokalmiljø og være bevidste om, at ”hegnet om skolen” er den første indikator på en unødvendig distance mellem skole og by. En moderne skole bør ikke vende ryggen til sine omgivelser, men åbne sig og lære vores børn, at dialogen er vigtig – og at verden ikke er et farligt sted.

Vi som er med til at skabe fremtidens skoler skylder at sikre de bedst mulige forudsætninger for trivsel, kreativitet og læring. Det kalder på en mere mærkbar skole, som bliver en del af sit lokalmiljø. En skole som afspejler, at tavle og kridt er forsvundet, at læreren er trådt væk fra sit kateder og at eleverne i dag arbejder selvstændigt og i åbne fællesskaber. Men først og fremmest kræver det, at vi tør mærke efter…


Det gode tegningsgrundlag: ”Man kan ikke bygge uden et fundament”

Som transformationsarkitekter oplever vi ofte, at det ikke tillægges værdi at afklare de faktiske forhold i eksisterende bygninger. I hvert fald ikke før, der foreligger et projekt, eller før kontrakten med entreprenøren er underskrevet.

Af Anders Rieper, Kreativ leder, Arkitekt MAA, Årstiderne Arkitekter

Dette er problematisk! Ligesom fundamentet bærer huset, har det stor betydning for tid, kvalitet og økonomi i projektet, at udgangspunktet er korrekt og pålideligt. Et fyldestgørende tegningsgrundlag er essentielt i forhold til at sikre, at vigtige beslutninger tages på et oplyst grundlag. Ikke mindst indenfor renovering og transformation.

Hvad er udfordringen?
Ejendomsudvikleren har en interesse i at begrænse sin investering, før der foreligger et konkret projekt, hvorom der kan indgås en lejeaftale. Modsat er det risikabelt at basere projektudviklingen på et ufuldstændigt grundlag. Det indebærer risiko for, at projektet må ændres med forringelser, forsinkelser og ekstra udgifter til følge.

Risikoen for, at tegningsgrundlaget på en eksisterende ejendom er forkert eller mangelfuldt, er betragtelig, navnlig på ældre ejendomme. Arkitekttegninger fra før 1900 er oftest overordnede og tegningerne er i højere grad skitser end arbejdstegninger.  Ofte er bygningerne ændret i udførelsen og senere ombygget, uden at der er efterladt dokumentation, og de tegninger, der findes, er utroværdige. På grund af den høje risiko og betydelige konsekvenser af et dårligt tegningsgrundlag bør der derfor fokuseres på at tilvejebringe et pålideligt tegningsgrundlag tidligt i projektudviklingen.

Et godt tegningsgrundlag
Et godt tegningsgrundlag består af retvisende tegninger af de eksisterende forhold, dækkende og målfaste i forhold til opgavens omfang og kompleksitet.

Typisk tages det for givet, at ejendommen er bygget og ombygget i overensstemmelse de tegninger og tilladelser, kommunen råder over, men dette er langt fra tilfældet. Tegningerne er indsendt, før ejendommen er opført, og senere ombygninger er måske foretaget uden tilladelse og dokumentation. En hyppig kilde til fejl er at tro, at optegning i CAD efter eksisterende tegninger leverer et præcist materiale, da mål og mængder kan trækkes ud af tegningsmodellen. Men det bør altid kontrolleres på stedet, at tegningsgrundlaget er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Teknologi med muligheder
Opmåling er ressourcekrævende. Og uden en klar plan fra starten, kan økonomien løbe løbsk. I traditionel bygningsopmåling er det vigtigt at holde sig formålet med opmålingen klart for øje, da der er forskel på behovet, alt efter, om der skal bygges om eller konverteres formål, i forhold til, hvad der skal være afklaret og målfast. Det er altid et fagligt skøn i forhold til tolerance og gennemsnitsværdier, hvor meget, der tegnes op. Ingen dele er helt lige, helt parallelle, eller helt i lod.

Traditionelt har arkitekten, bevæbnet med tommestok, målebånd, vinkelmåler og lod foretaget opmåling på stedet, og udarbejdet retvisende tegninger af de relevante bygningsdele. Det er nu blevet muligt, bl.a. for os som arkitekter, at erstatte ressourcekrævende traditionel bygningsopmåling med ny og banebrydende 3D SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping) scanning, hvor man i en enkel proces indsamler præcise 3D-data af alle omgivelserne i form af en ”punktsky”. Punktskyen gengiver i 3D målfast alle synlige overflader indenfor 10-15 meter, hvilket betyder at eksisterende forhold kan optegnes præcist ud fra punktskyen. SLAM-scanning kan foretages udvendigt og indvendigt, og metoden kan bruges til fastlæggelse af både landskab og bygning i 2D og 3D.

Perspektiverne i den ny teknologi er store. Årstiderne Arkitekter har i de seneste måneder haft lejlighed til at afprøve teknologien i vores ombygningssager, og navnlig i komplicerede sager, hvor det med traditionel bygningsopmåling er svært at fastlægge de eksakte bygningsgeometrier og at få tegningerne til at hænge sammen, så der er overensstemmelse mellem f.eks. plan, snit og facade, er der meget at vinde.

Årstiderne Arkitekter har sparet mange omprioriteringer v.h.a. investeringen i det fornødne udstyr, og det sparer vores kunder tid, penge og forviklinger i udførelsen, at vi arbejder ud fra et præcist grundlag.

Vi vurderer, at SLAM-scanning medfører, at ressourceforbruget ved at tilvejebringe et godt tegningsgrundlag blevet nedbragt så betydeligt, at det ikke kan svare sig at lade være, hvis adgang til ejendommen ellers er mulig. Besparelsen i forhold til traditionel bygningsopmåling er, med et forsigtigt skøn, omkring 50-70 %, alt efter detaljeringsgraden.

Tallene taler for sig selv, og metoden har en klart positiv påvirkning af kvaliteten i de pågældende projekter.

Illustrationer

Billede 1: 3D. Her et kik ind i skyen i 3D efter en tur omkring og rundt i ejendommen, hvor ejendommen og omgivelserne fremstår transparent.

 

Billede 2: Plan. Ved at lægge vandrette snit i skyen, får man retvisende underlag i forhold til at optegne planer. Ved at vende snitretningen kan man få underlag til både etageplaner og loftsplaner. Obs på, at der kun kommer informationer om det som var synligt ved scanningen.

 

Billede 3: Snit og opstalt. Ved at lægge lodrette snit i skyen, får man retvisende underlag i forhold til at optegne snit og opstalter. SLAM scanning kan her f.eks. være en stor hjælp i forhold til at afgøre det eksakte profil af tagetagen, hvad der typisk er svært ved traditionel bygningsopmåling.


Nedbring CO2-udledning gennem energirenovering

Det energirenoverede boligbyggeri Toftebo i Værløse, er et gennemgribende eksempel på, hvordan det almene boligbyggeri fremtidssikres ud fra en totaløkonomisk kalkule, uden om landsbyggefonden. Men hvordan kan vi nedbringe udledning af fossilebrændstoffer gennem lavenergirenovering? Det er der skabt erfaring med gennem passivhus-renovering af boligbebyggelsen Toftebo.

Af Søren Riis Dietz, BJERG Arkitektur

Årets Byggeri i kategorien ’Bolig’ 2017 går til boligbebyggelsen Toftebo. I dommernes vurdering af projektet lyder det: ”Toftebo som forgangseksempel demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhusstandard inden for den almene ramme. Renoveringsprojektet bærer præg af omtanke, ansvarlighed og fremsynethed, der samtidig anviser en vej, som langt flere af vores byggerier bør gå…”.
..

Boligbebyggelsen Toftebo i Værløse blev oprindelig opført som etage-
boliger i 1950èrne. Bebyggelsen rummer i alt 83 familieboliger.
Renoveringen af Toftebo har kostet cirka 34 millioner kroner eksklusive
moms.Med energirenoveringen har beboerne en samlet lavere boligudgift.

’Energirevolution’ og grøn omstilling gennem fremtidssikret arkitektur
Når vi taler om energirevolution, må vi forholde os til en radikal forandring af hvordan, vi producerer og konsumerer energi i vores bestræbelser på at nedbringe udledning af fossile brændstoffer. Dette gælder også i byggeriet i vores tilgang til at fremtidssikre arkitekturen. Toftebo er et unikt eksempel på, hvordan en holistisk, ambitiøs og totaløkonomisk tilgang til renovering af en eksisterende bygningsmasse kan muliggøre en hurtigere og nødvendig energi- og CO² besparende renovering af almene boliger. Toftebo som eksempel og svaret på fremtidens renovering af den almene bolig, kan i større skala spare Danmark for milliarder af kroner i opvarmning og CO²-udledning.

Gå udenom Landsbyggefonden – tænk totaløkonomisk
For at dette kan efterleves må vi tænke og arbejde ud fra et større, totaløkonomisk perspektiv.

I forbindelse med renovering af Toftebo blev der gennem processen lavet 2 parallelle analyseforløb. Et standard forløb efter bogen, med en helhedsplan, forberedt til indsendelse til landsbyggefonden, samt et passivhus-scenarie.

De 2 scenarier blev sammenlignet økonomisk, og det viste sig, af den fulde analyse, at passivhus-renovering, totaløkonomisk set var billigere at udføre, end den simple, nødvendige reparation af bygningerne i henhold til tilstandsrapporterne.

For beboerne var det billigere, at energirenovere bygningerne, hvormed der blandt andet er opnået et bedre indeklima og et markant lavt energiforbrug. Samlet set har det betydet en reduktion i varmebehov på 93% samt reduktion i CO² på 89%.

Ved at gå udenom landsbyggefonden, og i stedet arbejde med et strategisk energiøkonomisk fokus, er Toftebo energirenoveret til fremtidssikret arkitektur med sundt indeklima.

Energirenoveringen omhandler en renovering af boligbebyggelsens facader inklusive vinduer og døre, altaner og tekniske installationer. Heriblandt ventilationsanlæg som gennem sit særlige design renser og udskifter luften, samt genanvender varmen med op til 85%.

Gevinst for beboerne
I fællesskab med beboerne er der skabt de bedste forudsætninger for, at der i Toftebo kan drages maksimal fordel af renoveringen i form af markant reducerede energiudgifter, bedre indeklima, højere komfort samt mere socialt liv og større tryghed i foreningen.

Et helt særligt succeskriterie, er at det fra beboere i Toftebo lyder, at de gennem den del af forrige vinter, hvor den nye isolering var opsat på bygningen, og ventilationsanlæggene var operative, mærkede en markant ændring i forhold til et yderst nedsat behov for at tænde for varmeapparaterne. Beregninger viser desuden, at der opnås en reduktion i bygningernes varmebehov på 93%.
Med energirenoveringen har beboerne opnået en samlet lavere boligudgift.

Et mønstereksempel på arkitektur i den grønne omstilling
Den grønne omstilling haster. Toftebo er derfor også et slående eksempel på, at der ved at skrue op for energiambitionerne, er mulighed for at udnytte enorme energibesparelser, til at udføre en stor del af de nødvendige energirenoveringer nu og her, udenom statslig støtte og udenom Landsbyggefondens mangeårige horisont.

Hvordan fremtidssikrer vi arkitekturen gennem renovering?
Hvis Danmark som samfund skal være CO² neutrale i 2050 og København skal opnå sit mål om at blive verdens første CO² neutrale hovedstad, bør alt det vi renoverer nu være efter samme standarter som Toftebo. Med den udledning af CO² som gør sig gældende nu, har vi 8 år til at rette op på vores bygningsmasser og få dem renoveret til fremtidssikret lavenergihuse.  Det er ikke kun et spørgsmål om et skifte fra fossilbasseret til ikke fossilbasseret udledning. Det handler også om at skrue helt ned for biomasse-baserede brændstoffer. Det gør vi gennem det fremtidssikrede lavenergihus efter passivhus-kriterierne.

Bæredygtighed i form af energieffektiv arkitektur er BJERG Arkitekturs mission, og gennem samarbejde med vores partnere, er det med Toftebo lykkes at vise, at passivhusrenovering betaler sig.


Viden på vrangen

Konceptuel transformation af Experimentarium fra tappehal til moderne science center

Af Kolja Nielsen, CEBRA

Hvad sker der, når man sætter arkitekt, ingeniør og entreprenør sammen med medarbejdere fra det legende, sanselige og naturvidenskabeligt baserede Experimentarium – og derudover supplerer selskabet med en professor fra Institut for Mikro- og Nanoteknologi, DTU?

I dette tilfælde blev resultatet en række nytænkende og kontekstbaserede motiver, der er karakteristiske for transformationen af Experimentarium. En spiralerende Helix-trappe inspireret af strukturen i et DNA-molekyle, en Vektor-trappe, der illustrerer et begreb fra matematikkens verden og som spejler det omgivende rum samt en facade, hvor facadepladernes perforeringer illustrerer en historie fra fysikkens verden om, hvordan strømme af gasser og væsker ændrer sig, når de møder modstand. Motiver der formidler husets indhold og samtidig udgør tydelige tilføjelser og nytænkning af det eksisterende byggeri. Tilmed motiver der vækker undren og nysgerrighed hos beskueren og som dermed formidler Experimentariums vision om at påvirke måden, man oplever og forstår naturvidenskab og teknologi på.

Men hvordan definerer vi ”konceptuel transformation”, kan man benævne ombygningen af Experimentarium i Hellerup indenfor dette begreb og skaber denne type transformation en særlig værdi for brugerne?

Det har for os været væsentligt, at transformationen af Experimentarium skete med stor respekt for og udgangspunkt i det eksisterende byggeri – en tidligere Tuborg tappehal for bl.a. sodavand – mens det samtidig var lige så væsentligt, at husets funktion som science center var toneangivende for det nye design. Det er det vi definerer som konceptuel transformation – en transformation, der er bevidst om og viderebringer Experimentariums konceptuelle kerne.

Dobbelt strategi
Vi valgte at anvende en dobbelt strategi, hvor transformationen sker med lydhørhed overfor historien kombineret med en klar ide om at vende huset på vrangen – så både dets indhold både er synligt udefra på facaderne og indefra i gallerierne, hvor man har direkte visuel forbindelse til arbejdspladser, udstilling og opholdsarealer – og hvor de to karakteristiske fordelingstrapper laver overbevisende henvisninger til husets kernefortælling. Når man søger denne forening, vil husets brugere og bygherre stå i centrum for udviklingen af arkitekturen. Det er dem, man skal forstå, dem, der skal hjælpe de designmæssige motiver på vej. Således blev både de to trappedesigns og facadens mønstre til via en række workshops med deltagelse af medarbejdere fra Experimentarium, professor fra DTU Jacob Bohr og rådgivergruppen.

En yderligere pointe for vores design er, at beskueren oplever, at det nye Experimentarium hviler på fortiden i form af den renoverede teglbase, der med sin robuste karakter står i flot kontrast til den perforerede alumuniumfacades lethed og mere moderne udtryk. Igen er det tydeligt, hvilke arkitektoniske indgreb og tilføjelser der er sket siden det eksisterende byggeri – det nye lever så at sige videre side om side med det historiske. En vigtig pointe er således, at arkitekturen understreger det faktum, at viden og forskning altid bygger på forudgående viden. Et naturvidenskabeligt fænomen eller teknologisk problem kan være observeret for flere århundreder siden, men er forblevet uløst eller ufærdigt pga. manglende indsigt og viden. Der er eksempler på problemstillinger, som er formuleret af f.eks. matematikere, velvidende at de ikke selv kunne løse dem, med henblik på at efterfølgende generationer af matematikere ville kunne gøre det – og har gjort det – med baggrund i den viden, der er opnået i den mellemliggende periode.
Experimentariums arkitektur er med andre ord også et billede på, at videnskabsfolk ofte vender tilbage til en historisk problemstilling, men på et højere erkendelsesniveau, hvorved et videnskabeligt emne med tiden står mere og mere klart. Det nye Experimentarium omsætter dette i arkitektur, materialer og tekniske løsninger ved at nytænke den historiske arkitektur samtidig med, at dens essens bevares. Det idémæssige afsæt for mødet mellem nyt og gammelt er således tanken om, at fremtiden hviler på historien, på samme måde som den dynamiske komposition af forskudte bokse beklædt med perforerede aluminiumsplader hviler på sit historiske fundament, basen i tegl.

For CEBRA er pointen, at når en transformation sker med respekt for den eksisterende historie, parret med stærke arkitektoniske ambitioner og med en indlevet og værdifuld brugerdreven konceptuel transformation – så vil resultatet blive både ambitiøst og interessant for såvel bygherren som brugeren. Et projekt der formidler sin historie og sit konceptuelle fundament på en vedkommende, sansepirrende og nytænkende måde. Hvor indhold og bygning smelter sammen, og hvor arkitekturen er med til at løfte formidlingen af naturvidenskab og teknologi til helt nye og anderledes højder.

Experimentarium vandt i dette efterår Aluminium Byggeprisen 2018 for sin nytænkende, komplekse og formidlende facade og er indstillet til RENOVERprisen 2018.

Læs mere om Experimentarium her https://cebraarchitecture.dk/project/experimentarium/

og her https://www.experimentarium.dk/


Bæredygtig byggeskik

Som arkitekter bærer vi et stort ansvar, når vi rådgiver bygherrer om, hvordan vi bygger mest bæredygtigt. Det er derfor afgørende, at vi er bevidste om at anvende og omsætte begrebet på den mest værdiskabende måde. I forhold til at sikre bevaring og udvikling af en bæredygtig kulturarv for fremtidige generationer, kræver det, at vi bliver bedre til at bruge den viden, vi har fået overleveret gennem århundreders byggeskik.

af Maria Rønbøg Westergaard, Arkitekt maa, Rønnow Arkitekter A/S

Københavns Domhus, foto Rønnow Arkitekter

For godt 100 år siden opstod Bedre Byggeskik-bevægelsen. Det bemærkelsesværdige er, at det daværende budskab på mange måder kan sammenlignes med den kritik, der i dag ofte ytres overfor nutidens byggeri, som ligeledes beskyldes for mangel på arkitektonisk kvalitet og holdbarhed. Det interessante er, at husene opført under indflydelse af Bedre Byggeskik, fortsat i dag er meget populære. De er så at sige langtidsholdbare ikke bare byggeteknisk, men også æstetisk og funktionelt.
Bedre Byggeskik-bevægelsens huse er på dén måde et tydeligt bevis på, at vores historiske bygningsmasse og byggeskik rummer nogle traditioner, der bør udgøre vigtige byggesten i arbejdet med at skabe bæredygtig arkitektur.

Levetid
Restaurering er ikke et ord, der per automatik klinger af bæredygtighed, i den forstand som begrebet anvendes i debatten i dag. Men det rummer ikke desto mindre bæredygtige aspekter. Hvad end opgaven handler om reetablering, en fuld transformation, istandsættelse eller helt almindeligt vedligehold, så handler det i virkeligheden om levetidsforlængende indsatser.
Levetid – dét klinger af noget, der har med bæredygtig arkitektur at gøre. Det er i hvert fald et ord, der spiller en rigtig stor rolle i den aktuelle debat lige i øjeblikket.

Bygningens levetid, ill. Rønnow Arkitekter (insp. BYGST)

Mange kender efterhånden ovenstående gengivelse af bygningers levetid; fra udvinding af materialer, over opførelse og drift til nedrivning. I øjeblikket kan man opleve en særlig fokus på, hvordan man kan føre produkter og materialer videre i næste produktsystem, i stedet for at deponere dem. Cirkulær økonomi er i virkeligheden ikke et nyt fænomen. Hvis vi ser tilbage på vores traditionelle byggeskik fra før 1950’erne, har byggematerialer været kostbare, og man ser derfor mange eksempler på at vinduer, tømmer, tegl, granitsokler, søjler og meget mere er flyttet fra ét sted og genanvendt et andet. Cirkulær økonomi er på alle måder rigtig fornuftigt.
MEN hvad sker der med vores kulturarv, hvis vi begynder at designe vores bygninger til at skulle skilles ad efter 50 år?
Hvad bliver så fremtidens kulturarv?

Langtidsholdbar arkitektur
Hvis vi tager udgangspunkt i vores historiske bygningsmasse, er bygningerne designet til at kunne skilles ad, så hovedparten af materialerne kunne genbruges, men de er først og fremmest også designet til at kunne holde i rigtig lang tid. Gode materialer og gode detaljer er essentielt.
Set gennem vores restaureringsfaglige briller er der en vigtig forbindelse mellem bæredygtig arkitektur og langtidsholdbar arkitektur. Ikke kun fordi det så at sige ”slider” mindre på miljøet, men også fordi vi mener, at fremtidige generationer fortsat skal have en kulturarv, de kan være stolte af.

5 VIGTIGE BEGREBER
Vi vil gerne pege på 5 vigtige begreber, som vi kan lære meget om gennem tidligere tiders byggeskik, og som vi mener er helt afgørende, hvis man vil skabe langtidsholdbar arkitektur.

Kulturel værdi
Det er den kulturelle værdi, der får os til at bevare og passe på arkitekturen langt ud i fremtiden. Dermed forstærker den kulturelle værdi det langtidsholdbare aspekt i arkitekturen.

Materialekundskab
Viden om materialernes byggetekniske og æstetiske egenskaber.
Med den rette viden kan man arbejde aktivt med bygningens aldringsproces, så den uundgåelige patinering og påvirkning over tid omvendes til en kvalitet.

Konstruktiv beskyttelse
En bygning er i sin helhed kun så holdbar som den enkelte bygningsdel, samling og detalje.

Reparerbare løsninger
Byggematerialerne repræsenterer energi på samme måde som vores forbrug af energi i bygningen under drift. Det giver derfor mening at muliggøre minimal udskiftning – fremfor total udskiftning.

Vedligehold
Det er levetidsforlængende at vedligeholde en bygning.
Vedligehold er en del af løsningen – ikke en del af problemet!

De 5 begreber er et vigtigt supplement til de begreber og indsatser, der i dag indgår i debatten om bæredygtig arkitektur. De er vigtige både i forhold til arbejderne med eksisterende byggerier, men de er mindst lige så vigtige i arbejderne med nybyggeri.

Vores historiske bygningsmasse og byggeskik rummer et uudnyttet potentiale som en fuldt tilgængelig erfaringsbank. Lad os bruge den!

Hos Rønnow Arkitekter har vi med støtte fra Statens Kunstfond gennem de seneste to år arbejdet på projektet Bæredygtig Byggeskik. Med baggrund i mange års erfaring i arbejdet med vores fælles kulturarv, er projektet et indspark til debatten om bæredygtig arkitektur, set med udgangspunkt i vores specialiserede faglighed og tilgang til faget.

En publikation af projektet, i hvilken vi undersøger de langtidsholdbare aspekter i den historiske bygningsmasse, er på trapperne. Men hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os eller følge med under tegnestuens nyheder.


Manglen på håndværkere vokser

Byggebranchen og politikere har et fælles ansvar for at gøre uddannelsen som håndværker mere attraktiv.

Af Louise Sjøntoft, HR Udviklingsdirektør i NCC Danmark


DM i Skills er netop veloverstået, mange dygtige håndværkere er på vej til at blive færdiguddannet og skal snart ud i byggebranchen for blandt andet at være med til at løfte den store opgave, det er at sikre samfundets ejendomsværdi. Kun 1 procent af bygningsmassens tilvækst kommer som bekendt fra nybyggeri, resten er eksisterende byggeri. Med politiske ambitioner om en energieffektiv bygningsmasse og behovet for tidssvarende bygninger vil renoveringsbehovet derfor også i fremtiden være særdeles stort.

Alligevel står det klart, at mængden af nyuddannede håndværkere langt fra dækker virksomhedernes behov. Det viser nyeste tal fra Danmarks Statistik. 28 procent af byggebranchen har med udgangen af 2017 oplevet mangel på arbejdskraft mod kun fire procent få år tidligere. Samtidigt forlader flere og flere personer byggebranchen grundet pension. Det er en tendens, vi selv mærker i NCC, hvor vi har svært ved at rekruttere de håndværkere, vi har brug for, hvilket betyder, at vi i nogle tilfælde må afholde os fra at byde på projekter.

Når manglen på håndværkere vokser, er det ærgerligt, at regeringen samtidigt vælger at skære i midlerne til erhvervsuddannelserne og skrue alvorligt ned for forventningerne til elevoptag. Som konsekvens af denne mangel på håndværkere må byggebranchen se til udlandet efter håndværksmæssig kapacitet.

De udenlandske håndværkere leverer oftest en udmærket og upåklagelig indsats på vores byggeprojekter. Men renoveringsopgaver kræver en anden håndværksmæssig indsigt, større fleksibilitet og bedre kommunikationskompetencer, fordi vi arbejder meget tæt på beboere, brugere og naboer. At kunne håndtere de mange interessenter i et renoveringsprojekt er væsentlig – også for sikkerheden og trygheden –  og derfor en kompetence, vi prioriterer højt i NCC.

Som en stor nordisk byggeentreprenør vil flere pege på, at vi må gribe i egen barm og tage et tilpas ansvar for at ansætte lærlinge. Det er vi helt enige i. Om end man altid kan diskutere om, vi ansætter nok, så kan vi ydmygt konstatere, at vi ansætter og uddanner flere lærlinge i vores renoveringsforretning, end der kræves af os. Samtidig har vi gennemført flere utraditionelle initiativer – også for at få flere kompetencer ledt ind i byggebranchen til både renovering og nybyggeri. Vi har hjulpet over 200 skoletrætte unge med at gennemføre et forløb på NCC’s Virksomhedsskole, og sidenhen anvendt de erfaringer i Jobskolen, der er et 26 ugers forløb for flygtninge skabt i partnerskab med Integrationsnet.

Tiltag som disse kan for nogen gøre byggebranchen mere attraktiv, men der skal langt mere til. Vi har derfor i byggebranchen et fælles ansvar for mere målrettet at gøre en håndværksmæssig uddannelse ’konkurrencedygtig’ i forhold til eksempelvis det almene gymnasium. Vi skal gøre det mere attraktivt at være håndværker og ikke mindst gøre det klart, hvilke gode karrieremuligheder vi rent faktisk kan tilbyde.
Til den ligning hører også, at politikerne hører op med at tale håndværksfaget ned og i højere grad må til lommerne, frem for at skære i midlerne til erhvervsuddannelserne – særligt hvis vi i byggebranchen skal undgå flaskehalse, og hvis vi skal udnytte det store økonomiske, klima- og miljømæssige potentiale, der ligger i at renovere vores bygningsmasse.